Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Alhoewel de op deze website getoonde informatie met zorg is samengesteld, kan voor de juistheid, geldigheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. De informatie op deze website is onderhevig aan veranderingen en zal daarom niet altijd actueel zijn. Het NIO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, geldigheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Het NIO is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website.

Verwijzingen naar websites die niet door het NIO worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar andere internet sites en services die niet worden beheerd door het NIO. Ondanks dat het NIO zeer selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het NIO aanvaardt dienaangaande geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Het NIO is evenmin aansprakelijk voor defecten of schade die als gevolg van een bezoek aan en/of het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan. Het NIO is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

De intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan het NIO of haar toeleveranciers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NIO.

Op deze website en op eventuele geschillen terzake deze website is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen terzake deze website worden beslecht door de Nederlandse rechter.